Start Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Postanowienia ogólne
1.1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://wip-poznan.pl/ (dalej: Serwis).
1.2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
1.3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis Wielkopolski Instytut Psychoterapii WIP Elżbieta Czapiewska-Zejden adres: ul. Junacka 34, 60-152 Poznań, Regon:632185237, NIP: 7821057157, adres poczty elektronicznej: info@wip.poznan.pl
(dalej: Administrator).
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, użytkownik Serwisu może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: info@wip.poznan.pl

3. Zasady przetwarzania danych osobowych
3.1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
3.2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby:
• Świadczenia dostępu do produktów i usług: Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w celu zapewnienia dostępu do produktów i usług oferowanych przez właściciela Serwisu.
• Obsługi zapytań i kontaktu: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obsługi pytań, zapytań lub wiadomości przesyłanych przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej.
• Anonimowych analiz i statystyk: Dane osobowe mogą być używane do prowadzenia analiz i statystyk, jednak w sposób anonimowy lub w sposób, który nie pozwala na identyfikację konkretnego użytkownika.
• Zgodności z przepisami prawnymi: Przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu spełnienia wymogów prawa, w tym przechowywania danych w celach podatkowych lub zapobiegania oszustwom.
• Bezpieczeństwa i ochrony: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz ochrony przed atakami, nadużyciami lub innymi zagrożeniami.
• Naprawy błędów i rozwiązywania problemów: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu identyfikacji i naprawy błędów technicznych lub problemów z funkcjonowaniem Serwisu.
• Zarządzania klientami: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zarządzania relacjami z klientami, obsługą reklamacji, realizacją umowy dotyczącej usług
i e-usług, windykacją należności lub dostarczaniem pomocy technicznej.
• Zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi: W przypadku firm współpracujących z partnerami biznesowymi, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zarządzania relacjami i działaniami współpracy.
3.2 Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
3.3 Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

4 Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

5 Okres przetwarzania danych osobowych
5.1 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
• gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
• gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
5.2 W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 5 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

6 Informacja o odbiorcach danych osobowych
6.1 Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
• podmiotom powiązanym z Administratorem,
• jego podwykonawcom,
• podmiotom współpracującym z Administratorem
• firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe,
• kancelariom prawnym.
6.2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7. Prawa Użytkowników
7.2. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem).
7.3. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres info@wip.poznan.pl
7.4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

Realizacja NiceIT